Report Generator

با توجه به نیاز مبرم نهادها به گزارشات متنوع و بروز از سامانه های بانک اطلاعاتی و همچنین قابل پیش بینی نبودن گزارشات در طی زمان، مهندسین نرم افزار را بر آن داشت تا ابزاری جهت مستقل ساختن مشتریان از تولیدکنندگان جهت ایجاد و مدیریت گزارشات طراحی نمایند این ابزار Report Generator نام دارند که محصولات متنوعی نیز در این حوزه ارائه شده و بسیار از تولید کنندگان داخلی از این ابزارهای آماده بهره می برند که خود به علت عدم تلفیق کافی با هسته نرم افزارها محدودیت های را در پی دارد. با عنایت به این موضوع مهندسین شرکت با تکیه بر توان فنی خود مبادرت به پیاده سازی Report Generator Rubik Cube  نموده که این ابزار با توجه به تلفیق کامل با معماری سیستم قادر می باشد انواع گزارشات را با خروجی های متنوع (نموداری، جدولی و..) ارائه نماید. این گزارش ساز در دو سطح اتومات(Wizard) و تنظیمات تخصصی قابلیت تولید گزارشات را دارد.