خدمات Web Service خدمات Web Service


این امکان جهت برقراری ارتباط پورتال با سایر نرم افزارهای سازمانی در نظر گرفته شده است در حقیقت WEB Service پل ارتباطی پورتال با سایر نرم افزارهاست .

نکته مهم : برقراری ارتباط از طریق این امکان نیازمند پشتیبانی هر دو طرف (یعنی پورتال و سیستم دیگر) از این امکان میباشد .

به عنوان مثال اربابان رجوع میتوانند از طریق پورتال به پیگیری نامه های خود که در سیستم دبیر خانه داخلی سازمان در حال گردش میباشند ، بپردازند که برای تحقق این امر باید WEB Service اختصاصی این قابلیت فراهم گردد تا پورتال اطلاعات لازم جهت پیگیری را از ارباب رجوع دریافت و از طریق WEB Service به دبیرخانه تحویل نماید . سیستم دبیرخانه نیز پس از بررسی،  پاسخ را از طریق WEB Service به پورتال ارائه مینماید تا برای ارباب رجوع نمایش داده شود .


تمامي حقوق براي شركت سيستم هاي هوشمند محفوظ مي باشد | COPY RIGHT RESERVED BY INTELLIGENT SYSTEM CO
 
مفاهيم پايه
     
        
              

ابزارهای فرآیندساز روبیکیوب

           

برخی توانمندیهای فرآیندساز روبیکیوب

RubikCube BPMS

RubikCube BPMS