یکی از بهترین و موفق ترین محصولات تولیدی شرکت بوده ، که از سال 1385 تا کنون توسط متخصصین نرم افزاری شرکت منطبق بر ساختار مهندسی نرم افزار و استانداری های BPMN  تولید شده و به صورت مستمر و متمرکز با آخرین تکنولوژی های روز درحال به روزرسانی و توسعه بوده است . این سیستم  بدنه اصلی مدیریت فرایندهای الکترونیکی در عملیات کاری سازمان را برعهده دارد .کارشناسان سازمان مشتری  پس از شناخت و تحلیل یک فرایند کاری قادر خواهند بود که مستقل از بدنه خدماتی فرا یند (درون سازمانی،برون سازمانی و یا ترکیبی از هر دو شکل) کلیه مراحل کاری را در سامانه با کمک Workflow Engine  خود تعریف نموده و مراحل چرخش کار را طراحی نمایند و سپس عملیات کار خود را بروی آن مستقر نمایند. در این سامانه کلیه کاربران تعریف شده، کارتابل مخصوص خود را دارا بوده (که کارتابل جامع بوده)  و می توانند به فراخور کار را به حوزه دیگر که در ساختار فرایند تعریف شده ارجاع نمایند و در صورتی که این فرایند در حوزه خدمات رسانی به ارباب رجوع طراحی گردد با ارائه کد رهگیری به ارباب رجوع امکان پیگیری و اطلاع از مراحل کار را در اختیار او قرار می دهد. این سامانه قادر است با ارائه خدمات شفاف سازمانی موضوع فرایندهای الکترونیک و تکریم ارباب رجوع  را در هر سازمانی پیاده سازی نموده و اجرای Rubik Cube BMPS گامی بلند برای هر سازمان جهت تحقق دولت الکترونیک می باشد.
کارکرد ها :
پیاده سازی انواع فرایندهای الکترونیک برون سازمانی
پیاده سازی کلیه فرایند های دورن سازمانی
پیاده سازی انواع فرایند های الکترونیک توزیع شده
اجرای پیشخوان ها ی الکترونیک
اجرای فرایند های بین دستگاهی (G to G)
اجرای انواع سامانه های الکترونیک